Satori Mono Bold 10

!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſⴿ𑪰𑪱𑪲𑪳𑪴𑪵𑪶𑪷𑪸𑪹𑪺𑪻𑪼𑪽𑪾𑪿𑾰𓐰𓐱𓐲𓐳𓐴𓐵𓐶𓐷𓐸𖿠𖿡𖿢𖿣𖿤𖿰𖿱𛲠𛲡𛲢𛲣𝈀𝈁𝈂𝈃𝈄𝈅𝈆𝈇𝈈𝈉𝈊𝈋𝈌𝈍𝈎𝈏𝈐𝈑𝈒𝈓𝈔𝈕𝈖𝈗𝈘𝈙𝈚𝈛𝈜𝈝𝈞𝈟𝈠𝈡𝈢𝈣𝈤𝈥𝈦𝈧𝈨𝈩𝈪𝈫𝈬𝈭𝈮𝈯𝈰𝈱𝈲𝈳𝈴𝈵𝈶𝈷𝈸𝈹𝈺𝈻𝈼𝈽𝈾𝈿𝉀𝉁𝉂𝉃𝉄𝉅𝋠𝋡𝋢𝋣𝋤𝋥𝋦𝋧𝋨𝋩𝋪𝋫𝋬𝋭𝋮𝋯𝋰𝋱𝋲𝋳