Ô ― LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX


Character

HTML Entity (decimal):Ô
HTML Entity (hex):Ô
Unicode version:1.1
Block:Latin-1 Supplement

Preview

Preview (system fonts)

serif
Ô

Ô

Ô
sans-serif
Ô

Ô

Ô
monospace
Ô

Ô

Ô
cursive
Ô

Ô

Ô
fantasy
Ô

Ô

Ô

Links

View glyph in different fonts [fileformat.info]

[unicode.org]